Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął działania dotyczące wykreowania produktu regionalnego w postaci marki „Produkt Warmia Mazury”. W tym celu opracowany został specjalny znak o tej nazwie wraz regulaminem jego stosowania. Celem głównym tego działania jest wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu Warmii i Mazur. Wykreowanie znaku następować będzie na przestrzeni najbliższych miesięcy poprzez specjalną kampanię informacyjno-promocyjną o zasięgu regionalnym (I etap) i krajowym (II etap).

Projekt jest uzupełnieniem realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie działań:
– Sieć Dziedzictwo kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla jako wyróżnik części dotyczącej żywności lokalnej i tradycyjnej.
– Konkurs: Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur jako wyróżnik wysokiej jakości produktów i usług.
– Konkurs: Warmińsko-Mazurska nagroda jakości jako wyróżnik jakości zarządzania
– Projekt: „Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur” jako promocja produktów i usług żywnościowych z regionu.

Korzyści dla przedsiębiorców/ producentów produktów i usług z regionu Warmii i Mazur w związku z realizacją przedmiotowego projektu:
1. lepsze rozpoznawanie przez potencjalnych klientów produktów z Warmii i Mazur,
2. pośredni wzrost przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców z Warmii i Mazur,
3. wzrost zainteresowania produktami z Regionu Warmii i Mazur przez potencjalnych klientów,
4. możliwość wzięcia udziału w kampanii promocyjnej o zasięgu regionalnym i krajowym.

Zasady ubiegania się o używanie znaku „Produkt Warmia Mazury” są określone szczegółowo w regulaminie. Podstawowym warunkiem przyjęcia jest miejsce wytwarzania produktu, miejsce prowadzenia usługi.

Dostęp przedsiębiorców (producentów produktów i usług) do udziału w kampanii oraz uzyskanie prawa do znaku jest bezpłatny. Każdy przedsiębiorca, który uzyska prawo do korzystania z znaku będzie miał równy dostęp do projektu.

Certyfikowane mogą być wszystkie produkty wytwarzane przez firmy mające swoje siedziby na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w takich dziedzinach jak:
– produkty rzemieślnicze,
– produkty przemysłowe,
– usługi rzemieślnicze,
– usługi turystyczne,
– usługi gastronomiczne,
– usługi medyczne,
– wydarzenia ze sfery kultury, sportu, rekreacji, itp.,
– produkty i usługi inne.

UWAGI
– ze znakowania wyłączone są produktów wymienionych w załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu UE (produkty żywnościowe),
– znak stosowany może być na terytorium RP,
– producent winien przestrzegać zasad ochrony środowiska.

PLIKI DO POBRANIA:

– Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu znaku „Produkt Warmia Mazury”
– Regulamin znaku „Produkt Warmia Mazury” 
– Formularz wniosku o przyznanie znaku „Produkt Warmia Mazury”

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

PRODUKT WARMII I MAZUR NA FACEBOOK