Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku.

Priorytety na 2019 rok zostały określone zgodnie z Programem Rozwoju Turystyki do 2020 roku.

Są związane z renowacją i wytyczaniem szlaków turystycznych, działaniami wspierającymi tworzenie i rozwój terytorialnych marek turystycznych oraz działaniami na rzecz zwiększenia dostępności turystyki dla osób niepełnosprawnych.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata.

Wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2019 roku wynosi 2,6 mln zł.

WIĘCEJ