——– Wiadomość oryginalna ——–
Temat: Positive SSL Potwierdzenie realizacji zamówienia – Odniesienie :
11554571 – gizycko.pro
Data: 2020-01-10 13:40
Od: ssl@consultingservice.pl
Do: admin@gizycko.pro

WAŻNE! poniżej znajdują się informacje dotyczące Twojego zamówienia
certyfikatu SSL.

Drogi:
Ewa ,

Informujemy, iż certyfikat: Positive SSL został wydany i jest podany na
końcu tej wiadomości

Odniesienie : 11554571

————————————————————
Instrukcja instalacji
————————————————————

Klucz prywatny nie jest załączony do tej wiadomości e-mail. Upewnij się,
iż znajduje się on na Twoim serwerze. Twoim obowiązkiem jest
sprawdzenie, czy certyfikat SSL jest prawidłowo zainstalowany. Postępuj
zgodnie z instrukcjami instalacji certyfikatu na danym serwerze.

————————————————————
Sprawdź czy Twój certyfikat został prawidłowo zainstalowany
————————————————————

Po zakończeniu instalacji certyfikatu SSL, sprawdź czy został on
prawidłowo skonfigurowany odwiedzając witrynę w trybie (https).

————————————————————
Tworzenie kopii zapasowej klucza prywatnego i certyfikatu SSL
————————————————————

Zaleca się zrobienie kopii zapasowej klucza prywatnego, certyfikatu SSL
i innych danych niezbędnych do instalacji certyfikatu SSL. Będą
przydatne w przypadku instalacji lub przeniesienia certyfikatu na inny
serwer. Kopie zapasowe w/w danych przechowuj w bezpiecznym miejscu!

————————————————————
Inne wymagania
————————————————————

Instalowanie certyfikatu SSL może być obarczone dodatkowymi wymogami
(np. instalacją certyfikatów pośrednich). Nieprawidłowa instalacja może
być przyczyna pojawiania się błędów w niektórych przeglądarkach i
urządzeniach.
Wszelkie ewentualne dodatkowe wymogi zostaną wymienione pod koniec tego
maila

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się ze swoim BEZPOŚREDNIM
sprzedawcą certyfikatu SSL.

############################################################
TWÓJ CERTYFIKAT SSL ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ
############################################################

—–BEGIN CERTIFICATE—–
MIIFtjCCBJ6gAwIBAgIQArL/717FFNx3J5TTo4u4LzANBgkqhkiG9w0BAQsFADCB
jzELMAkGA1UEBhMCR0IxGzAZBgNVBAgTEkdyZWF0ZXIgTWFuY2hlc3RlcjEQMA4G
A1UEBxMHU2FsZm9yZDEYMBYGA1UEChMPU2VjdGlnbyBMaW1pdGVkMTcwNQYDVQQD
Ey5TZWN0aWdvIFJTQSBEb21haW4gVmFsaWRhdGlvbiBTZWN1cmUgU2VydmVyIENB
MB4XDTIwMDExMDAwMDAwMFoXDTIxMDEwOTIzNTk1OVowFjEUMBIGA1UEAxMLZ2l6
eWNrby5wcm8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC5wGRqlxL5
UUH74bicULI8DDJ0h2wjZyw32UiU3shyq2BswSALKrXXfv8L2IE+IpEU/UdC3tU9
KJE2vsuRiM4WZAhGEvFzE4GkkEU8DW8rQmf6+fFXo3ABUxAGtCIwMKdk+VR7ItN/
T5AfGW3O6j775w7JIHW3wB+70oI6Bl9X7XWP4CFl6+N0BID0+hqKhK+kGBVtMtZC
xjVm1MFPRdEAo8goHra5w68oEFlgi09Pja9T7DyqQ8pWTHAi30N/uToN1Mjs3eWr
RtbXe9tz8HY1Z5gWxE5cVL5WFTQqbtVbXqsC5n/yEwESOL3fmF1kYBu1PA8TDsJg
4i9VbpvarBw1AgMBAAGjggKEMIICgDAfBgNVHSMEGDAWgBSNjF7EVK2K4Xfpm/mb
BeG4AY1h4TAdBgNVHQ4EFgQUnufAFldAeqP7JIJD0SXD9RR7n3cwDgYDVR0PAQH/
BAQDAgWgMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUF
BwMCMEkGA1UdIARCMEAwNAYLKwYBBAGyMQECAgcwJTAjBggrBgEFBQcCARYXaHR0
cHM6Ly9zZWN0aWdvLmNvbS9DUFMwCAYGZ4EMAQIBMIGEBggrBgEFBQcBAQR4MHYw
TwYIKwYBBQUHMAKGQ2h0dHA6Ly9jcnQuc2VjdGlnby5jb20vU2VjdGlnb1JTQURv
bWFpblZhbGlkYXRpb25TZWN1cmVTZXJ2ZXJDQS5jcnQwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0
dHA6Ly9vY3NwLnNlY3RpZ28uY29tMCcGA1UdEQQgMB6CC2dpenlja28ucHJvgg93
d3cuZ2l6eWNrby5wcm8wggEEBgorBgEEAdZ5AgQCBIH1BIHyAPAAdQB9PvL4j/+I
VWgkwsDKnlKJeSvFDngJfy5ql2iZfiLw1wAAAW+PdQHFAAAEAwBGMEQCIDYQqkj9
PN3xZBybUFA7BS/SkMgtjPM7mLU1PaZo6AoAAiAC3Y522Y07DPwPihF4aO38zW7o
oYPEkNavjPg6zGS9gAB3AESUZS6w7s6vxEAH2Kj+KMDa5oK+2MsxtT/TM5a1toGo
AAABb491AaAAAAQDAEgwRgIhAPW73cAUS4Jj/FVEhahAqMMouAUJGydohntT4mj0
o7+xAiEA54WmMXh1tpHUeMMJq/9ZKIW8+YdhNnX5A4fCeceqylswDQYJKoZIhvcN
AQELBQADggEBAE8Qkb6+mcSDxtu/pwXvd2l+RZFpMbkZqtO/941ONiATFSfBJcFa
v8AZ7H6w80zbKVjPIoD4oblJEOULpBl3e9wh5IdovlG5F236xuEGoYj+Ju+WAUWv
o9fUhjKiaX4AVEKX4JvLkqoM+/0atkOzFm4dfM4h91U89jTthUN7cc7+o9sjdTZt
r3h97AZIdC66JyplXuID+dHaKyPD0kmf7/9QhsfpPSV48VOKhCnhgRq2gAbTzlxt
TBS+4vSSy9zcNk/xj+T4qpmvCu8KUSjlByYng6rdK4RW+57hlnt97kmGJQqBtAO5
O/lXtuemqBnXoKWbfig/tlozX4iV36yE5N4=
—–END CERTIFICATE—–

############################################################
TWOJE WYMAGANE CERTYFIKATY POŚREDNIE ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ
############################################################

—–BEGIN CERTIFICATE—–
MIIENjCCAx6gAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQUFADBvMQswCQYDVQQGEwJTRTEU
MBIGA1UEChMLQWRkVHJ1c3QgQUIxJjAkBgNVBAsTHUFkZFRydXN0IEV4dGVybmFs
IFRUUCBOZXR3b3JrMSIwIAYDVQQDExlBZGRUcnVzdCBFeHRlcm5hbCBDQSBSb290
MB4XDTAwMDUzMDEwNDgzOFoXDTIwMDUzMDEwNDgzOFowbzELMAkGA1UEBhMCU0Ux
FDASBgNVBAoTC0FkZFRydXN0IEFCMSYwJAYDVQQLEx1BZGRUcnVzdCBFeHRlcm5h
bCBUVFAgTmV0d29yazEiMCAGA1UEAxMZQWRkVHJ1c3QgRXh0ZXJuYWwgQ0EgUm9v
dDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALf3GjPm8gAELTngTlvt
H7xsD821+iO2zt6bETOXpClMfZOfvUq8k+0DGuOPz+VtUFrWlymUWoCwSXrbLpX9
uMq/NzgtHj6RQa1wVsfwTz/oMp50ysiQVOnGXw94nZpAPA6sYapeFI+eh6FqUNzX
mk6vBbOmcZSccbNQYArHE504B4YCqOmoaSYYkKtMsE8jqzpPhNjfzp/haW+710LX
a0Tkx63ubUFfclpxCDezeWWkWaCUN/cALw3CknLa0Dhy2xSoRcRdKn23tNbE7qzN
E0S3ySvdQwAl+mG5aWpYIxG3pzOPVnVZ9c0p10a3CitlttNCbxWyuHv77+ldU9U0
WicCAwEAAaOB3DCB2TAdBgNVHQ4EFgQUrb2YejS0Jvf6xCZU7wO94CTLVBowCwYD
VR0PBAQDAgEGMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUrb2YejS0
Jvf6xCZU7wO94CTLVBqhc6RxMG8xCzAJBgNVBAYTAlNFMRQwEgYDVQQKEwtBZGRU
cnVzdCBBQjEmMCQGA1UECxMdQWRkVHJ1c3QgRXh0ZXJuYWwgVFRQIE5ldHdvcmsx
IjAgBgNVBAMTGUFkZFRydXN0IEV4dGVybmFsIENBIFJvb3SCAQEwDQYJKoZIhvcN
AQEFBQADggEBALCb4IUlwtYj4g+WBpKdQZic2YR5gdkeWxQHIzZlj7DYd7usQWxH
YINRsPkyPef89iYTx4AWpb9a/IfPeHmJIZriTAcKhjW88t5RxNKWt9x+Tu5w/Rw5
6wwCURQtjr0W4MHfRnXnJK3s9EK0hZNwEGe6nQY1ShjTK3rMUUKhemPR5ruhxSvC
Nr4TDea9Y355e6cJDUCrat2PisP29owaQgVR1EX1n6diIWgVIEM8med8vSTYqZEX
c4g/VhsxOBi0cQ+azcgOno4uG+GMmIPLHzHxREzGBHNJdmAPx/i9F4BrLunMTA5a
mnkPIAou1Z5jJh5VkpTYghdae9C8x49OhgQ=
—–END CERTIFICATE—–
—–BEGIN CERTIFICATE—–
MIIFdzCCBF+gAwIBAgIQE+oocFv07O0MNmMJgGFDNjANBgkqhkiG9w0BAQwFADBv
MQswCQYDVQQGEwJTRTEUMBIGA1UEChMLQWRkVHJ1c3QgQUIxJjAkBgNVBAsTHUFk
ZFRydXN0IEV4dGVybmFsIFRUUCBOZXR3b3JrMSIwIAYDVQQDExlBZGRUcnVzdCBF
eHRlcm5hbCBDQSBSb290MB4XDTAwMDUzMDEwNDgzOFoXDTIwMDUzMDEwNDgzOFow
gYgxCzAJBgNVBAYTAlVTMRMwEQYDVQQIEwpOZXcgSmVyc2V5MRQwEgYDVQQHEwtK
ZXJzZXkgQ2l0eTEeMBwGA1UEChMVVGhlIFVTRVJUUlVTVCBOZXR3b3JrMS4wLAYD
VQQDEyVVU0VSVHJ1c3QgUlNBIENlcnRpZmljYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MIICIjAN
BgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAgBJlFzYOw9sIs9CsVw127c0n00yt
UINh4qogTQktZAnczomfzD2p7PbPwdzx07HWezcoEStH2jnGvDoZtF+mvX2do2NC
tnbyqTsrkfjib9DsFiCQCT7i6HTJGLSR1GJk23+jBvGIGGqQIjy8/hPwhxR79uQf
jtTkUcYRZ0YIUcuGFFQ/vDP+fmyc/xadGL1RjjWmp2bIcmfbIWax1Jt4A8BQOujM
8Ny8nkz+rwWWNR9XWrf/zvk9tyy29lTdyOcSOk2uTIq3XJq0tyA9yn8iNK5+O2hm
AUTnAU5GU5szYPeUvlM3kHND8zLDU+/bqv50TmnHa4xgk97Exwzf4TKuzJM7UXiV
Z4vuPVb+DNBpDxsP8yUmazNt925H+nND5X4OpWaxKXwyhGNVicQNwZNUMBkTrNN9
N6frXTpsNVzbQdcS2qlJC9/YgIoJk2KOtWbPJYjNhLixP6Q5D9kCnusSTJV882sF
qV4Wg8y4Z+LoE53MW4LTTLPtW//e5XOsIzstAL81VXQJSdhJWBp/kjbmUZIO8yZ9
HE0XvMnsQybQv0FfQKlERPSZ51eHnlAfV1SoPv10Yy+xUGUJ5lhCLkMaTLTwJUdZ
+gQek9QmRkpQgbLevni3/GcV4clXhB4PY9bpYrrWX1Uu6lzGKAgEJTm4Diup8kyX
HAc/DVL17e8vgg8CAwEAAaOB9DCB8TAfBgNVHSMEGDAWgBStvZh6NLQm9/rEJlTv
A73gJMtUGjAdBgNVHQ4EFgQUU3m/WqorSs9UgOHYm8Cd8rIDZsswDgYDVR0PAQH/
BAQDAgGGMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMEQGA1Ud
HwQ9MDswOaA3oDWGM2h0dHA6Ly9jcmwudXNlcnRydXN0LmNvbS9BZGRUcnVzdEV4
dGVybmFsQ0FSb290LmNybDA1BggrBgEFBQcBAQQpMCcwJQYIKwYBBQUHMAGGGWh0
dHA6Ly9vY3NwLnVzZXJ0cnVzdC5jb20wDQYJKoZIhvcNAQEMBQADggEBAJNl9jeD
lQ9ew4IcH9Z35zyKwKoJ8OkLJvHgwmp1ocd5yblSYMgpEg7wrQPWCcR23+WmgZWn
RtqCV6mVksW2jwMibDN3wXsyF24HzloUQToFJBv2FAY7qCUkDrvMKnXduXBBP3zQ
YzYhBx9G/2CkkeFnvN4ffhkUyWNnkepnB2u0j4vAbkN9w6GAbLIevFOFfdyQoaS8
Le9Gclc1Bb+7RrtubTeZtv8jkpHGbkD4jylW6l/VXxRTrPBPYer3IsynVgviuDQf
Jtl7GQVoP7o81DgGotPmjw7jtHFtQELFhLRAlSv0ZaBIefYdgWOWnU914Ph85I6p
0fKtirOMxyHNwu8=
—–END CERTIFICATE—–
—–BEGIN CERTIFICATE—–
MIIGEzCCA/ugAwIBAgIQfVtRJrR2uhHbdBYLvFMNpzANBgkqhkiG9w0BAQwFADCB
iDELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgTCk5ldyBKZXJzZXkxFDASBgNVBAcTC0pl
cnNleSBDaXR5MR4wHAYDVQQKExVUaGUgVVNFUlRSVVNUIE5ldHdvcmsxLjAsBgNV
BAMTJVVTRVJUcnVzdCBSU0EgQ2VydGlmaWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkwHhcNMTgx
MTAyMDAwMDAwWhcNMzAxMjMxMjM1OTU5WjCBjzELMAkGA1UEBhMCR0IxGzAZBgNV
BAgTEkdyZWF0ZXIgTWFuY2hlc3RlcjEQMA4GA1UEBxMHU2FsZm9yZDEYMBYGA1UE
ChMPU2VjdGlnbyBMaW1pdGVkMTcwNQYDVQQDEy5TZWN0aWdvIFJTQSBEb21haW4g
VmFsaWRhdGlvbiBTZWN1cmUgU2VydmVyIENBMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOC
AQ8AMIIBCgKCAQEA1nMz1tc8INAA0hdFuNY+B6I/x0HuMjDJsGz99J/LEpgPLT+N
TQEMgg8Xf2Iu6bhIefsWg06t1zIlk7cHv7lQP6lMw0Aq6Tn/2YHKHxYyQdqAJrkj
eocgHuP/IJo8lURvh3UGkEC0MpMWCRAIIz7S3YcPb11RFGoKacVPAXJpz9OTTG0E
oKMbgn6xmrntxZ7FN3ifmgg0+1YuWMQJDgZkW7w33PGfKGioVrCSo1yfu4iYCBsk
Haswha6vsC6eep3BwEIc4gLw6uBK0u+QDrTBQBbwb4VCSmT3pDCg/r8uoydajotY
uK3DGReEY+1vVv2Dy2A0xHS+5p3b4eTlygxfFQIDAQABo4IBbjCCAWowHwYDVR0j
BBgwFoAUU3m/WqorSs9UgOHYm8Cd8rIDZsswHQYDVR0OBBYEFI2MXsRUrYrhd+mb
+ZsF4bgBjWHhMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBhjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMB0G
A1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMBBggrBgEFBQcDAjAbBgNVHSAEFDASMAYGBFUdIAAw
CAYGZ4EMAQIBMFAGA1UdHwRJMEcwRaBDoEGGP2h0dHA6Ly9jcmwudXNlcnRydXN0
LmNvbS9VU0VSVHJ1c3RSU0FDZXJ0aWZpY2F0aW9uQXV0aG9yaXR5LmNybDB2Bggr
BgEFBQcBAQRqMGgwPwYIKwYBBQUHMAKGM2h0dHA6Ly9jcnQudXNlcnRydXN0LmNv
bS9VU0VSVHJ1c3RSU0FBZGRUcnVzdENBLmNydDAlBggrBgEFBQcwAYYZaHR0cDov
L29jc3AudXNlcnRydXN0LmNvbTANBgkqhkiG9w0BAQwFAAOCAgEAMr9hvQ5Iw0/H
ukdN+Jx4GQHcEx2Ab/zDcLRSmjEzmldS+zGea6TvVKqJjUAXaPgREHzSyrHxVYbH
7rM2kYb2OVG/Rr8PoLq0935JxCo2F57kaDl6r5ROVm+yezu/Coa9zcV3HAO4OLGi
H19+24rcRki2aArPsrW04jTkZ6k4Zgle0rj8nSg6F0AnwnJOKf0hPHzPE/uWLMUx
RP0T7dWbqWlod3zu4f+k+TY4CFM5ooQ0nBnzvg6s1SQ36yOoeNDT5++SR2RiOSLv
xvcRviKFxmZEJCaOEDKNyJOuB56DPi/Z+fVGjmO+wea03KbNIaiGCpXZLoUmGv38
sbZXQm2V0TP2ORQGgkE49Y9Y3IBbpNV9lXj9p5v//cWoaasm56ekBYdbqbe4oyAL
l6lFhd2zi+WJN44pDfwGF/Y4QA5C5BIG+3vzxhFoYt/jmPQT2BVPi7Fp2RBgvGQq
6jG35LWjOhSbJuMLe/0CjraZwTiXWTb2qHSihrZe68Zk6s+go/lunrotEbaGmAhY
LcmsJWTyXnW0OMGuf1pGg+pRyrbxmRE1a6Vqe8YAsOf4vmSyrcjC8azjUeqkk+B5
yOGBQMkKW+ESPMFgKuOXwIlCypTPRpgSabuY0MLTDXJLR27lk8QyKGOHQ+SwMj4K
00u/I5sUKUErmgQfky3xxzlIPK1aEn8=
—–END CERTIFICATE—–

############################################################
ZNAK GRAFICZNY WYSTAWCY
############################################################

W celu umieszczenia znaku Wystawcy certyfikatu na stronie należy
skopiować poniższy kod html i umieścić go w kodzie strony w preferowanym
miejscu jego widoku :

To generate your site seal please visit the following URL and follow the
instructions :

https://www.positivessl.com/trusted-ssl-site-seal.php

Best Regards,

Customer Service Department
Consulting Service Sp. z o.o.